GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, gegevens over behandelingen en vaccinaties,...) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand, wat een beter overleg tussen uw huisarts, specialisten en andere zorgverleners mogelijk maakt.

 

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Dit bedrag wordt volledig betaald door uw ziekenfonds via de derdebetalersregeling en kost u dus als patiënt niets. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

 

REGISTRATIE VAN DE GEINFORMEERDE TOESTEMMING VAN DE PATIENT

De medische wereld evolueert. Steeds meer artsen beschikken vandaag over elektronische patiëntendossiers met daarin talrijke nuttige gegevens (resultaten van onderzoeken, medische voorgeschiedenis, voorgeschreven geneesmiddelen, welzijnsgegevens, …)

Waarom is het nuttig om deze gegevens beschikbaar te stellen voor zorgverleners die een patiënt behandelen?

  1. Snellere en betere behandeling door de arts ingeval van urgentie, ongeval of bij een multidisciplinaire aanpak; meer continuïteit in de zorgverlening;

  2. Mindere lasten voor de patiënt die bij voorbeeld niet meer meermaals hetzelfde onderzoek zal moeten ondergaan of dezelfde formulieren en attesten op verschillende plaatsen moeten binnenbrengen;

  3. Vermindering van de administratieve rompslomp en toename van de snelheid waarmee de verschillende documenten worden opgevolgd

Wie mag mijn gezondheidsgegevens uitwisselen?

Enkel de zorgverleners die u behandelen.

Mijn toestemming wordt gevraagd, maar wat is een toestemming?

De uitwisseling van de medische gegevens wordt met name door een strikte wet geregeld, de zogenoemde ‘privacywet’. De zorgverleners die gezondheidsgegevens uitwisselen, doen dit bovendien volgens hun beroepsethiek. Om gegevens uit te wisselen, worden er informatiesystemen ontwikkeld waarbij de toegang tot deze gegevens vereenvoudigd wordt: een repertorium dat bijvoorbeeld alle waarden biedt, zowel op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van het privéleven als op het vlak van de medische beroepsgeheim. Op termijn wordt het ook mogelijk om gegevens te raadplegen in andere gegevensbanken (gedeelde farmaceutische dossiers, gezondheidskluizen,…).

Met toestemming wordt bedoeld dat de patiënt zijn toelating geeft voor de vereenvoudiging van de uitwisseling van zijn persoonsgegevens, maar dat hij nog talrijke rechten behoudt:

  1. De patiënt kan de toegang beperken tot de zorgverlener(s) van zijn keuze zonder zijn keuze te hoeven rechtvaardigen.

  2. Hij krijgt op termijn toegang tot de historiek van de raadpleging en kan dus te weten komen wie wat heeft geraadpleegd;

  3. Hij kan op ieder moment van gedachten veranderen en zijn toestemming intrekken.

 

Als de patiënt zijn toestemming niet geeft, kan er geen enkel medisch gegeven uitgewisseld worden in het kader van de systemen waarvoor er een toestemming verreist is.